Home >> Research >> Papers
Title An ATF4/ATG5 Signaling in Hypothalamic POMC Neurons Regulates Fat Mass via Affecting Energy Expenditure
Authors Xiao, YZ; Deng, YL; Yuan, FX; Xia, TT; Liu, H; Li, ZG; Liu, ZX; Ying, H; Liu, Y; Zhai, QW; Chen, SH; Guo, FF
Publication Information

Diabetes. 2017 May;66(5):1146-1158. doi: 10.2337/db16-1546. Epub 2017 Feb 17.